حریم خصوصی

Updated at: 2022-08-25.

  • کلیه داده های شما نزد ما حفظ می شوند .

  • از دادن رمز عبور خود به دیگران خودداری کنید .

  • شما مشخص می کنید که پروژه شما خصوصی باشد یا عمومی و یا رمز دار .

  • حساب شما فقط توسط خود شما حذف می شود و کاملا دائمی هست .

  • استفاده از سئولوژیست کاملا رایگان و بدون حتی هزار تومان هزینه است .

  • ما هیچ گونه تبلیغی در pdf ( خروجی ) شما قرار نمی دهیم و این شما هستید که می توانید برند خود را در pdf قرار دهید .

  • سایت ما دو زبانه بوده و هر زبان که کار شما را راحت می کند انتخاب کنید .

  • ایمیل شما به کسی نمایش داده نخواهد شد.